Zarada Dojče telekoma – EBITDA

Dok čekamo sazivanje skupštine akcionara Mtela a.d. Banjaluka za 2023.godinu i njene odluke nastavljamo započetu analizu vrednovanja akcija, ili  određivanja vrijednosti  akcija, telekomunikacionog sektora.

Najčešće korišteni pokazatelj zarade (earnings) preduzeća je zarada po jednoj akciji, koja se dobije kada se neto dobit podijeli sa brojem ukupnih akcija (da ne bi pravili zabunu uvijek pretpostavljamo da postoje samo redovne akcije, ne i povlaštene -preferncijalne akcije).

Investiranje na finansijskim tržištima bi bilo siromašno i kao  praksa i kao struka da je ovo jedini pokazatelj zarade jednog akcionarskog  društva, ili preduzeća uopšte.

Viševjekovna praksa i teorija analize bilansa preduzeća kreirala  je razne pokazatelje zarade  preduzeća,  kako bi akcionari, dobavljači, banke, država znali kolika je sposobnost preduzeća  da zaradi novac.

Jedan od tih, često korištenih i vrlo  cijenjenih i korisnih  pokazatelja,  je EBITDA.

Onome ko se prvi put susreće sa ovim pojmom on djeluje čudno, strano i  komplikovano,  a zapravo je kao i  većina  stvari sa kojim se čovjek susreće vrlo jednostavan.

EBITDA je akronim  (skraćenica čija početna slova predstavljaju riječi) od E – earnings (zarada), B – before (prije), I – interest (kamata), T – taxation  (oporezivanje) D – depreciation (depresijacija) A – amortization (amortizacija).

Kada se dešifruje skraćenica EBITDA dobije se izraz;  zarada prije  kamate,  oporezivanje i amortizacije (depresijacije).

EBITDA se izražava kao apsolutna vrijednost (u nekoj valuti) i  relativna, u odnosu na prihode od prodaje.

Relativna EBITDA (EBITDA/prihod od prodaje) se označava kao EBITDA marža (EBITDA margin) po uzoru na veloprodajnu i maloprodajnu maržu koja se dobija stavljanjem u odnos razlike (prodajne i nabavne vrijednosti) u odnosu na nabavnu vrijednost.

Apsolutna vrijednost, ako se ne uporedi sa prihodima od  prodaje, malo toga govori, jer je sasvim razumno očekivati da veće preduzeće ima  veće  EBITDA, pa poređenje  apsolutnih vrijednosti EBITDA različitih akcionarskih društava  ima malu vrijednost za investitore.

Jedan, prilično dug, niz podataka  EBITDA marže pokazuje da se radi  o  veličini čije kretanje nije investitorima lako predvidjeti.

EBITDA marža za Dojče telekom (njemački telekom)

decembar 2009.  –  septembar 2023.

Izvor: ww.macrotrends.net.

EBITDA  marža se tokom zadnje 24 godine kretala  od  16,8%  u decembru 2012. do 40%  u septembru 2023.godine.

Prosječna EBITDA marža Dojče telokoma  je  30,8%.

Od decembra 2012.godine kada je EBITDA marža dostigla minimum zarađivački kapaciteti Dojče banke imaju uzlazni trend.

Da li na kraju  2023.godine  Dojče  telekom ima zadovoljavajuću zaradu, visoku ili nisku,  otkriće sljedeći tekst koji će biti baziran na uporednoj analizi EBITDA po akcionarskim društvima.

PORICANJE ODGOVORNOSTI

Analize finansijskog tržišta i,ili pojedinačnih hartija od vrijednosti (akcija, trezorskih zapisa, obveznica) na Bife.ba, ne predstavljaju na bilo koji način prijedlog za kupovinu ili prodaju hartija od vrijednosti. Analize ove vrste su samo lični stavovi autora, a ne investiciono savjetovanje ili privatno bankarstvo.