Porez na dobit korporacija u Americi i Kini – Zamjena teza?

Visinu poreza na dobit preduzeća ili korporativni porez određuje zakonodavni organ u državi u zavisnosti od potrebnih javnih prihoda koje treba generisati ovaj porez, vladajuće ekonomske doktrine, ali i  u zavisnosti od trendova koji vladaju  u svijetu.

Čitaj dalje

Porez na dodatu vrijednost u Bosni i Hercegovini – BMW i medicinski kiseonik

U posljednjih nekoliko nedjelja tehnički i medicinski kiseonik su upoređivani i pomenuti nekoliko desetina miliona puta, a u zadnjih 15 godina  nikad niko nije uporedio BMW i medicinski kiseonik.

Čitaj dalje

Dug Federacije Bosne i Hercegovine – Vremenska transparentnost

Pored visine ukupnog  duga kvalitet upravljanja  dugom se mjeri i brzinom kojom se podaci o dugu objavljuju.

Čitaj dalje

Ekonomija demografije – I potrošač i proizvođač

Interes ekonomije za kretanjem stanovništva je motivisan ključnom ulogom čovjeka u svim radnim i ekonomskim procesima.

Čitaj dalje

Likvidnost u Bosni i Hercegovini – Sedalna ekonomija

Profesija sa kojom se čovjek bavi značajno opredjeljuje jednu vrstu njegovog životnog stila, koji se tiče položaja tijela prilikom obavljanja poslova.

Čitaj dalje

Tržište rada – Na mladima svijet (ne)ostaje

Zemlje  Evropske unije  u svojim statistikama koje se tiču rada  i zapošljavanja posebnu pažnju posvećuju zapošljavanju mladih osoba, vjerovatno zato što misle da na mladima svijet ostaje.

Čitaj dalje

Dodjeljivanje specijalnih prava vučenja – Vašingtonski dar sa neba

Na Ilindan ove godine  MMF je odlučio da izvrši vanredno dodjeljivanje (alokaciju) specijalnih prava vučenja/SDR,  po obimu najveće u istoriji MMF-a (650 milijardi dolara).

Čitaj dalje

Platni promet u bankama Srpske – U slobodnom padu

Republika Srpska ima Jedinstven sistem za multilateralne kompenzacije i cesije.

Čitaj dalje

Međubankarski unutrašnji bezgotovinski platni promet – Srpska šapatom pade ?

U Republici Srpskoj je iz nekoga razloga prije par godina vladala prava javna manija u vezi poređenja njene ekonomije sa ekonomijom Federacije Bosne i Hercegovine.

Čitaj dalje

Javni dug Njemačke – Disciplina kičme

Kamatna stopa na desetogodišnje njemačke obveznice je referentna kamatna stopa na tržištu javnog duga zone evra i čim se ona pomjera, pomjeraju  se i kamatne stope  ostalih zemalja zone evra, makar se ne mjenjale referentne kamatne stope Evropske centralne banke.

Čitaj dalje

Ekonomska politika Srbije – Za i protiv Aleksandra Vučića

U tradiciji srpskog društva je uvijek bilo da se opredjeljuje za ili protiv čovjeka koji je na čelu društva, a ne za i protiv ekonomske politike koja se vodila ili koja se još uvijek vodi, u njegovom mandatu.

Čitaj dalje

Domaća valuta u Crnoj Gori – Dajmo svetinje

U životu svakog društva postoje vremena kad je pažnja svih njegovih članova usmjerena na samo jednu društvenu pojavu, koja se u zadatom vremenu i prostoru doživljava kao sudbonosno pitanje za dalji razvoj, pa i opstanak, toga društva.

Čitaj dalje

Privredni sistem Crne Gore – Na jednu kartu

Uzrok krize crnogorskog javnog duga je pored monetarne kapitulacije i jedna karakteristika njenog privrednog sistema, koja je stvarana uporedo sa potpunom eurizacijom ekonomije  i izborom evra za zakonsko sredstvo plaćanja u zemlji.

Čitaj dalje

Dužnička kriza u Crnoj Gori – Vezanih ruku

Opštepoznato je da je Crna Gora u vrlo teškoj dužničkoj krizi, a ja ću u ovome tekstu dati svoje mišljenje o nekim njenim monetarnim, kreditnim i valutnim uzrocima, kao i o posljedicama. Čitaj dalje

Ekspanzivna fiskalna politika Republike Srpske – Idemo dalje

Na  19. sjednici Narodne skupštine  Republike Srpske (25.5.2021.g.) niko  od narodnih poslanika niti bilo ko iz redova stručne javnosti nije načinjene izmjene u fiskalnom zakonodavstvu nazvao pravim, orginalnim i stručnim imenom.

Čitaj dalje

Produktivnost u privatnom i javnom sektoru Republike Srpske – 19. sjednica

Ispravnost ekonomskih odluka, ili mjera ekonomske politike, se može ocjenjivati, prije donošenja mjere ekonomske politike (eks ante), ili nakon što se u praksi pokažu/izmjere efekti usvojenih mjera ekonomske politike (eks post).

Čitaj dalje

Investiciona politika Penzionog rezervnog fonda Republike Srpske tokom pandemije – Srpski kontraši

Ako bi se o na finansijskom  tržištu moglo govoriti  o pravilima onda je jedno  od njih da različiti  investitori  prilikom kupovine hartija od vrijednosti koriste potpuno različite investicione strategije.

Čitaj dalje

Pad cijene bitkoina – Nekoliko sati koji su trajali kao vječnost

Juče, 19.maja,  između  12.00 h i 14.00 h,  cijena jednog bitkoina je pala na oko 30.000 američkih dolara, a prije samo desetak dana bila  je oko 60.000 američkih dolara.

Čitaj dalje

Trgovina obveznicama Republike Srpske u Frankfurtu – Crvena linija

Emisija obveznica  na Londonskoj berzi predstavlja početak, a  ne kraj, srpskog priključenija na  strana finansijska tržišta.

Čitaj dalje

Kamatni troškovi javnog duga – Tako blizu, a tako daleko

Tokom posljednjeg talasa korone, a i prije njega, prognozirano je da će  mnoge zemlje imati probleme sa redovnim izmirivanjem obaveza po javnom dugu.

Čitaj dalje

Stvarna kamatna stopa na londonsku emisiju Republike Srpske – Za 98,918% nevjernih Toma

Informaciju da je Republika  Srpska emitovala obveznice na LSE (Londonska berza) po kuponskoj kamatnoj stopi od 4,75% godišnje, saopštila je Vlada Republike Srpske prije 6 dana.

Čitaj dalje

Dar Mtela a.d. Banjaluka – Veliko srce velikog srpskog telekoma

Uzdah čovjeka koji ostavlja dijete u bolnici i prepušta ga ljekarskoj i medicinskoj njezi i Božijoj sudbini je dubok, a težina roditeljske suze velika i tegobna.

Čitaj dalje

Inflacija i novac u zoni evra – Pasta za zube

Stav ekonomske  struke je  da između inflacije tj. rasta cijena i količine novca u opticaju postoji pozitivna međuzavisnost/korelacija.

Čitaj dalje

Neto međunarodna investiciona pozicija – Spoljni saradnici

Globalizacija je u posljednjih nekoliko godina posustala, sve više se ukazuje na suprotan proces (deglobalizacija), ali novac i dalje prelazi preko granice i tako će biti dok je  svijeta i vijeka.

Čitaj dalje

Kamatna stopa na javni dug – Istekao garantni period?

Cijelu proteklu godinu, od momenta izbijanja pandemije, sve centralne banke na svijetu pokušavaju smanjiti kamatnu stopu po kojoj se zadužuju njihove države.

Čitaj dalje

Srpska monetarna politika – Pet faza

Odnos monetarne politike prema domaćem budžetu i domaćim preduzećima se u Srbiji, kao i u ogromnoj  većini zemalja, u zadnjih 25 godina formirao pod uticajem ideologije, struke  i na kraju epidemije, a naravno i između ovih krajnosti – kroz njihovu kombinaciju.

Čitaj dalje

Kamatna politika Narodne banke Srbije – Sretni broj 13

Narodna banka Srbije/NBS je, za razliku od Centralne banke Bosne i Hercegovine/CBBiH, zakonski ovlaštena za upotrebu mnoštva instrumenata  monetarne politike.

Čitaj dalje

Evropska monetarna politika – Jedna velika greška

Evropska centralna banka/ECB je  vodeći zajmodavac u zoni evra,  ali  i ona ponekad pravi greške koje su vidljive i osobama izvan ekonomske  struke.

Čitaj dalje

Javni dug velesila – Zapad na istoku?

Za balkanske zemlje Zapad je u ekonomskom smislu uvijek bio upravo tamo gdje je pokazivala busola – na zapadu.

Čitaj dalje

Bitkoin kao novac – Revolucija koja traje?

Koncept kriptovaluta, čija je zvijezda bitkoin (eng. bitcoin), je nerazumljiv ne samo za neekonomiste, već i za čak dio ekonomske struke.

Glavno ekonomsko pitanje je šta je to što bitkoin (ne)čini, novcem, tj.sredstvom razmjene, u pravom smislu te riječi?

Čitaj dalje

Krah tržišta akcija – Berza hajdučke krvi

Na vijest o širenju pandemije, čak i prije uvođenja svih restriktivnih mjera i zatvaranja granica, najbrže i najviše su pored robnih reagovala svjetska tržišta akcija.

Čitaj dalje

Realni BDP u trećem kvartalu – Na začelju

Prije par dana  Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine (BHAS) je objavila podatke  o bruto domaćem  proizvodu za treći kvartal 2020.g.

Čitaj dalje

Državna potrošnja – Kad je muka đe si Đuka

Odmah poslije rata (1992 – 1995.g.) započinje omalovažavanje, nipodaštavanje i surova negacija efikasnosti države kao vlasnika preduzeća od strane pojedinih društvenih grupa, kao i generalno osporavanje uloge države u  ekonomskom sistemu.

Čitaj dalje

Za dlaku

Početkom 2015.g. ECB (Evropska centralna banka) započinje program masovnog kreditiranja javnog sektora u zemljama zone evra,  poznat pod nazivom “program kupovine za javni sektor” (eng. PSPP, public sector purchase programme).

Čitaj dalje

Umnoži me

Šta je glavni razlog neuspjeha ekonomske politike smanjenja javne potrošnje koja se u periodu 2009 – 2014. provodila u zemljama zone evra (Portugal, Italija, Irska. Grčka, Španija)?

Čitaj dalje

Do posljednjeg daha

Sve do polovine 2014.g. ekonomska politika zemalja zone evra koje su zapale u dužničku krizu (PIGS zemlje) se pretežno zasnivala na smanjenju javne potrošnje  i podsticanju privatne potrošnje (kroz niske kamatne stope na kredite tj. kroz jeftin novac).

Čitaj dalje

Petero prasića

Na kraju globalne finansijske krize, 2009.g., pojedine evropske  zemlje su usljed problema sa otplatom javnog duga počele zapadati u dužničku krizu.

Čitaj dalje

Manjak u mozgu

Odstupanje usvojene strukture i visine budžeta od poželjne ili očekivane zahtjeva ponovno uravnoteženje budžeta  ili rebalans budžeta.

Čitaj dalje

Carstvo nebesko i carstvo zemaljsko

Ovogodišnje vjerske povorke u Crnoj Gori,  u reliogoznom rječniku označene kao litije, su  bile izuzetno masovne i izuzetno učestale i nisu birale radne i neradne dane, iako su se odvijale u jednoj društvenoj zajednici koja ima izuzetno mali broj stanovnika.

Čitaj dalje

U zdravim bolnicama zdravo tijelo

Dva osnovna faktora koja kreiraju ekonomski rast su kapital i rad.

Kada radnik oboli, obim rada  koji stoji na raspolaganju ekonomskom sistemu se smanjuje (pod uslovom da je sve ostalo jednako), a  to se direktno održava na nivo proizvednih potencijala ekonomskog sistema, koji se takođe smanjuje.

Zato je u interesu svakoga društveno-ekonomskog sistema da što veći dio, posebno radno aktivnog stanovništva, bude što zdraviji.

Čitaj dalje

Za 180 stepeni

U većini privrednih sistema tokom ekonomske krize sve ekonomske varijable se nalaze  u slobodnom padu,  osim javnog duga.

Čitaj dalje

My way

Dva čovjeka i više ljudi čine društvo, svaki čovjek je neponovljiv, a svako društvo ima svoje kolektivno nesvjesno i  svoje kolektivno svjesno i zato je malo identičnih društvenih struktura.

Čitaj dalje

Jedna zemlja dva sistema

Krilatica iz naslova se vezuje za Kinu, čudnovatu zemlju, koja je od sredine 70-ih godina prošlog vijeka kroz simbiozu komunističkog jednopartijskog sistema i kapitalističkog načina proizvodnje izrasla u ekonomsku supersilu, tik uz rame SAD-u. Čitaj dalje