Samopouzdanje građevinskog sektora u Srbiji – Srpski neimari

Ekonomska aktivnost u građevinskom sektoru posebno je značajna u malim i slabo razvijenim ekonomijama u  kojima je veliki dio privredne dinamike direktno ili indirektno  vezan za ovu djelatnost.

Jedna od takvih  malih i  otvorenih  ekonomija je ekonomija Srbije, u kojoj je udjel  građevinarstva u BDP oko 7% (2021).

Njen doprinos ekonomskoj aktivnosti u Srbiji je zbog njenih visokih stopa promjene veća nego što njen udjel u kreiranju BDP pokazuje.

U 2021. godini građevinarstvo  je raslo 18% (prosječna godišnji rast bruto dodana vrijednost po kvartalima),  a srpski  realni BDP ju prosjeku rastao za  7,5%.

Tokom 2022.godine  građevinarstvo registruje prosječni pad od 8% (za prva tri kvartala),  a BDP u prosjeku raste za  3%,  s tim da je u trećem kvartalu rast svega 1%.

Po prirodi svoje  ekonomske strukure i njene dinamike po djelatnostima Srbija mora biti vrlo zainteresovana šta građevinari misle o ekonomiji i stanju u građevinskoj djelatnosti.

Građevinari u anketi odgovaraju na nekoliko  pitanja, a ključna su dva; kakva je tražnja za vašim uslugama i proizvodima na osnovu knjige narudžbi  i  u kojoj mjeri očekujete da će se promjeniti zaposlenost tokom sljedeća tri mjeseca u vašoj firmi.

Na prvo pitanje, u vezi tražnje odgovara se sa;  iznadprosječna, dovoljna, ispodprosječna.

Odgovori na drugo pitanje, zaposlenost u firmi u naredna tri mjeseca, su; ona će porasti, ostaće ista, smanjiće se.

Na  osnovu dobijenih odgovora od 2013. godine prati se samopouzdanje u građevinarstvu Srbiji, koje predstavlja mjeru optimizma, ili pesimizma srpskih neimara.

Pokazatelj  samopouzdanja u građevinarstvu Srbije 

Izvor: Vijeće Evrope.

Od  2013. do polovine 2018. pesimizam stalno opada i približava se stanju ravnodušnosti (vrijednost  na y skali od nula).

Tokom cijele 2019. građevinari su izuzetno dobro raspoloženi i preovladava optimizam (vrijednost  na y skali iznad nule).

Gubitak samopouzdanja se iskazuje na  početku pandemije korone (april 2020) i tokom proljeća  i ljeta prošle godine (crveni krugovi na grafikonu).

Zadnji podaci o  samopouzdanju srpskih graditelja pokazuju da ono raste  i da se približava neutralnom statusu, ali da još uvijek preovladava pesimizam.

Zato negativne  vrijednosti pokazatalja samopouzdanja tokom 2022.godine imaju svoje pokriće u padu BDP građevinske djelatnosi  tokom prva tri kvartala 2022. (oko 8%).

Srpski građevinari su “veseli” isto koliko i njemački, a mnogo su  optimističniji i od bugarskih, rumunskih, a posebno crnogorskih i mađarskih građevinara.

Od  Srbiji susjednih zemalja optimizam preovladava jedino u hrvatskom i makedonskom građevinarstvu,  ali taj optimizam nije prevelik, niti previše udaljen od raspoloženja srpskih građevinara.

Srbija je rezervisala kod MMF novčana sredstva (stendbaj aranžman), inflacija usporava i ukoliko ne bude nekih velikih loših događaja  građevinarska djelatnost u Srbije ne bi trebala pasti ponovo u prevelik pesimizam.