Održivost budžeta Republike Srpske – Jesen sa osmjehom rebalansa?

Planiranje budžeta je jedan od najsloženijih poslova ekonomske struke i kao svako drugo planiranje zasniva se na velikom broju pretpostavki o budućim ekonomskim kretanjima.

Ako su te pretpostavke bile nerealne izvršenje budžeta odstupa od planiranog budžeta.

Prošla godina je bila godina visokog rasta cijena, koji je povećao poresku osnovicu i preko nje poreske prihode, pa je budžet, usljed većih prihoda od planiranih, morao biti uravnotežen na višem nivou.

U novembru prošle godine Ministarstvo finansija Republike Srpske je proces planiranja budžeta započelo sa očekivanom stopom rasta realnog bruto domaćeg proizvoda od 3,1% u 2023.godini.

Do sada objavljeni statistički podaci pokazuju da je ta pretpostavka izuzetno nerealna.

U prvom kvartalu ove godine realni BDP u RS je porastao za 0,9% u odnosu na isti period prošle godine, a rast u istom periodu za cijelu BiH je 1,1%.

Da bi se ostvario planirani rast od 3,1%, u naredna tri kvartala BDP Republike Srpske bi trebao rasti po stopi od oko 3,8% ((0,9%+3,8%*3)/4=3,1%), a to je apsolutno nemoguće.

Planirani i ostvareni rast realnog bruto domaćeg proizvoda  (u %)

Izvor: Statistički zavodi RS i BiH i Ministarstvo finansija RS.

Jedan dio bruto domaćeg proizvoda u budžetskom planiranju predstavlja poresku osnovicu.

Manja poreska osnovica daje manje poreze.

Bruto domaći proizvod je zbir, između ostaloga, potrošnje stanovništva, potrošnje države (entiteta) i potrošnje preduzeća na investicije.

Manja potrošnja proizvodi manje poreze.

Čak i da nemamo podatke o izvršenju budžeta za prvi kvartal (a imamo ih) samo na osnovu odstupanja planiranog rasta (3,1%) od trenutnog (0,9%) možemo vrlo opravdano posumnjati da RS očekuje jesen sa osmjehom rebalansa?