Povrat na kapital i investicije – Polako, ali sigurno

Jedan od najvažnijih pokazatelja uspješnosti (profitabilnosti ili rentabilnosti)  poslovanja svake firme dobija se  kad se neto dobit stavi u odnos sa knjigovodstvenom vrijednošću sredstava koje pripadaju  vlasniku firme.

U akcionarskim društvima sredstva vlasnika firme su predstavljena kapitalom, u koji pored akcijskog kapitala ulaze i rezerve, neraspoređena dobit, emisiona premija (razlika između prodajne  i knjigovodstvene  vrijednosti akcija) i sve to  eventualno umanjeno za gubitak.

Povrat na kapital (return on equity –  ROE) se izračunava kao odnos između neto dobiti i knjigovodstvene vrijednosti kapitala.

U mandatu nove  uprave Mtela a.d. Banjaluka, koja je postavljena krajem 2021, društvo će  skupštini  akcionara prvi put poslije gotovo 15 godina predložiti da jedan dio dobiti ne isplati akcionarima.

Nova uprave je odlučila da promjeni politiku isplate dividende, o čemu je javnost  obavještana.

Javnost nije obaviještana da je ostvarena dobit u 2022. mjereno sa ROE najviša u zadnjih 8 godina. 

Na svakih 100  KM kapitala Mtela a.d. Banjaluka je u 2022. svojim akcionarima zaradio 12,5 KM neto dobiti.

ROE od 12,5%  predstavlja  nastavak trenda rasta profitabilnosti društva započet u 2020.godini.

ROE je  počeo opadati nakon 2014.godine (plavi krug), a minimum profitabilnosti je ostvaren 2019.godine (crveni krug), upravo kada društvo započinje novi proces  investicija.

Kasniji rast ROE opravdava poslovnu strategiju društva koja se velikim djelom sastoji od kupovine firmi koja su društvu direktna ili indirektna konkurencija, kao i  od vertikalnog i horizontalnog širenja poslovanja.

Povrat na kapital Mtela a.d. Banjaluka 

Izvor: Obrada finansijskih izvještaj Mtela a.d. Banjaluka.

U poređenju sa međunarodnim reperima društvo  ima  nižu rentabilnost, ali ukoliko se rast ROE nastavi srpski telekom  će dostići i austrijski i njemački.

U zadnjih  5 godina prosječni ROE društva je 10%, a prosječni ROE Dojče telekoma i Telekoma Austria je 12% odnosno 13,8%.

Najznačajniji konkurent Mtela a.d. Banjaluka,  BH Telecom d.d. Sarajevo, je  mnogo manje profitabilan  – u 2022.godini njegov ROE je 8%.

Investicioni  ciklus koje je društvo započelo 2019.godine za sada polako, ali sigurno, donosi rezultate.

PORICANJE ODGOVORNOSTI

Analize finansijskog tržišta i/ili pojedinačnih hartija od vrijednosti (akcija, trezorskih zapisa, obveznica) na Bife.ba, ne predstavljaju na bilo koji način prijedlog za kupovinu ili prodaju hartija od vrijednosti. Analize ove vrste su samo lični stavovi autora, a ne investiciono savjetovanje ili privatno bankarstvo.