Finansiranje javnog duga Republike Srpske – Ruka koja djelimično hrani

Suditi o  prirodi ekonomskih odnosa između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske samo na osnovu različitog tumačenja položaja i  odluka Ustavnog suda Bosne i  Hercegovine u sarajevskim i banjalučkim medijima, i u krugovima sarajevskih i banjalučkih političkih elita (povodom pitanja statusa državne imovine) i negativnih emocija koja po tom osnovu nastaju između ova dva različita, ali i ista, društva bi nas odvelo na put potpuno pogrešnog zaključivanja

Politički odnosi su samo jedan od oblik  odnosa koji se uspostavljaju između dva društva.

Ipak , oni dominiraju društvenim odnosima, pošto su kulturni, sportski i ekonomski odnosi u njihovoj  dubokoj sjeni (barem za većinu površnih  i nezainteresovanih potrošača informacija o javnim poslovima),usljed stalnih antagonizama koje dodatno podstiču pojedini mediji.

Iako statistički vrlo vidljiv u  javnosti je angažman  banaka iz  Federacije BiH na tržištu  javnog duga Srpske prošao, i još uvijek prolazi, pod velom nezapaženosti i  neotkrivenosti.

Aktiva federalnih banaka je duplo veća od aktive republikanskih banaka, a i likvidnost banaka sa sjedištem u Mostaru  i Sarajevu  je viša od likvidnosti banaka sa sjedištem u Banjoj Luci.

Prirodno je i  ekonomski očekivano da tako visoka likvidnost probije put prema Banjalučkoj berzi i ostalim, stranim, berzama na kojima Srpska vrši emisije javnog duga.

Unutar BiH ne postoje ekonomske granice i ekonomska ograničavanja, pa je snažan, i trenutno, rastući upliv  kapitala iz Federacije  Bosne i Hercegovine na tržište javnog duga Republike Srpske očekivan i ekonomski logičan  sljed razvoja ekonomskih odnosa između entiteta.

Ovdje ne možemo govoriti o politički motivisanom kretanju kapitala, već je riječ o priridnom, profitom podstaknutom, kretanju kapitala.

Banke  u Federaciji imaju  ogromne viškove likvidnosti,  a  Srpska  nudi izuzetno visoke kamatne stope na svoj javni dug, koje su za  oko dva  procentna poena  više od kamatnih stopa na javni dug Federacije BiH.

Ulaganja banaka sa sjedištem u Federacije BiH u dužničke hartije od vrijednosti Republike Srpske u iznosu od 415 miliona KM (mart 2023) predstavljaju oko 8% javnog duga Republike  Srpske.

Pojedini politički  predstavnici  Srpske ponekad implicitno i u gnjevu osporavaju pojedine ustanove države  čiji su dio i koju tvore, ali naravno nemaju ništa protiv da banke iz društveno-politička jedinice koja u svome nazivu ima odrednicu Bosna  i Hercegovina, Srpskoj posuđuje novac za finansiranje budžeta.

Ulaganja banaka sa sjedištem u Federacije BiH u dužničke hartije od vrijednosti Republike Srpske

(u hiljadama KM)

Izvor: FBA.

Pored ostaloga iz budžeta Srpske se finansiraju plate, penzije i troškovi zdravstene zaštite stanovnika Srpske, a banke iz Federacije Bosne i Hercegovine  učestvuju sa oko trinaestinom  (1/13) u finansiranju javnog duga.

Iznos novca koje su federalne  banke  posudile republikanskom budžetu za oko četvrtinu prevazilazi iznos novca koji je Srpska bila obavezna vratiti krajem juna na Bečkoj berzi (415/328) i koji je vraćen.

Republikansko društveno uređenje je zamišljeno kao javna  stvar  s aspekta načina vođenja poslova koji se tiču društva kao cijeline (lat. res – stvar, lat. publica  –  javno), pa iz toga razloga i javni podatak da banke iz Federacije finansiraju budžet Republike Srpske treba biti i predstavljen i naglašen javnosti Srpske.

Svaka banka pozajmljuje novac iz raznih vrsta depozita koje prikupi.

Depoziti u bankama  iz Federacije Bosne i Hercegovine  su u vlasništvu Federalnog budžeta, budžeta kantona, javnih preduzeća, kao i građana i privatnih firmi koje imaju sjedište u Federaciji (i u zanemarljivom djelu u vlasništvu pravnih  i fizičkih lica iz Republike Srpske).

Kada banke iz  Federacije BiH  kupuju obveznice  Srpske one to čine novcem pravnih i fizičkih lica koja imaju sjedište, ili žive, pretežno u Federaciji.

Ekonomski odnosi između Federacije i Republike su mnogo bolji, od trenutnih političkih i u tim odnosima svaka strana dobija  ono što želi – banke iz Federacije visok profit, a Republika Srpska novac za finansiranje budžeta i javnog duga.

Kada se upute zamjerke Federaciji od strane Republike Srpske uvijek se treba sjetiti da je Federacija, prema javnim statističkim podacima, ruka koja djelimično hrani  Republiku Srpsku – naravno pozajmljenim, a ne poklonjenim novcem.