Емоционална интелигенција

Нашa статистика не прати по узору на земље Западне Европе осјећања или сентименте које грађани и привреда гаје према будућим економским кретањима.

Ако би се покушали  приближити овој врсти статистике која мјери очекивања о будућим економским кретањима први корак би требао бити мјерење осјећања или мишљења  тржишних актера о садашњим економским кретањима. 

Да би наш економски систем и његови учесници постали “емоционално интелигентни” није нужно да се проводе анкете о томе шта привредници или грађани мисле о садашњем стању бх економије или каква су њихова очекивања, мада је методолошки то најисправније и најпрецизније.

Из дјела наше монетарне статистике може се извући закључак шта наши грађани мисле о нашим банкама и индиректно о цијелом економском  систему, те се на тај начин индиректно може одредити да ли се економија налази у  стању оптимизма,  или песимизма, као и колики је интензитет тих емоција.

У нашим банкама наши грађани и привреда држе депозите по виђењу, депозите за обављање трансакција (трансакционе  депозите), краткорочне депозите и дугорочне депозите.

На промјене  у економском  систему најјаче реагују дугорочни депозити, за разлику од осталих депозита који се користе или за плаћање (депозити по виђењу и трансакциони депозити) или доспјевају у кратком року (краткорочни депозити).

Дугорочни депозити (видјети графикон) су најчешће штедни улози грађана који имају значајне вишкове ликвидности и који су емоционално и финансијски изузетно јако везани за овај облик своје имовине. 

Та врста “бриге онога који посједује релативно много” тјера власнике ових депозита на изнадпросјечну имовинску бригу, која се испољава у изузетно брзој реакције на промјене у економским  условима.

Реакцију у облику раскидања уговора о дугорочним депозитима и повлачења тих депозита, или (што је много рјеђи случај) њихов претварање у краткорочне деппозите  сам дефинисао или као индекс  страха, или као економско осјећање  песимизма/оптимизма. 

Дугорочни депозити  грађана Босне и Херцеговине (фебруар 2020 = 100)

Извор: www.cbbh.ba (Обрадио  Драган С. Јовић).

На увођење ванредног стања и затварање домаће и дјела стране економије власници дугорочних депозита у нашим банкама су реаговали повлачењем депозита из банака.

У поређењу са базним мјесецом (фебруар 2020 = 100) ниво депозита се смањивао 5 мјесеци узастопно, а њихова вриједост у јулу је 95,7 индексних поена.

Што је Индекс страха нижи, страхови у банкарском сектору, мјерени емоцијама власника дугорочних депозита су виши.

Ако се од вриједности индекса одузме 100 индексних поена добије се мјера оптимизма/песимизма власника дугорочних депозита (црвена линија, на десној скали).

У фебруару није било ни песимизма ни оптимизма,  у марту песимизам је 1,7 п.п, а јулу негативне емоције су на врхунцу (-4,3 процентна поена) .

На описани начин могу се врло једноставно мјерити страхови и емоционални циклус у бх банкама који је настао након фебурара 2020.г.  у условима пандемије и глобалног  и до сада незабиљеженог успоравања економске активности у мирнодопском времену.

База за одређивање оптимистично-песимистичких ставова се не мора ограничити на фебруар 2020.г. већ се може и проширити на више претходних мјесеци како би се добила шира, стабилнија и референтнија почетна основа за оцјену осјећања тржишних актера.

Економски систем  не може постати емоционално интелигентан ако не прати, ако не анализира и ако не тумачи емоције најважнијих тржишних учесника.

Драган С. Јовић*

*Изнесени ставови, идеје, закључци, препоруке, анализе и мишљења припадају аутору и не представљају на било који начин ставове, идеје, закључке, препоруке, анализе и мишљења установе у којој аутор ради. Анализе финансијског/банкарског тржишта и/или појединачних хартија од вриједности (акција, трезорских записа, обвезница) нису приједлог за куповину или продају хартија од вриједности. Анализе ове врсте су лични ставови аутора, а не било каква врста инвестиционог савјета.