Девизна (не)равнотежа

По методологији ММФ-а и Европским статистичким стандардима (ЕСА 2010), када се у девизну имовину бх банака укључе КМ кредити са девизном клаузулом, а у девизне обавезе депозити у КМ са девизном клаузулом разлика између девизне активе и девизне пасиве бх банака (нето отворена девизна позиција) или је позитивна или је у равнотежи.

Ову нето отворену  позицију смо назвали де факто нето отворена девизна позиција.

Kако би изгледала нето девизна позиција бх банака де јуре, тј. када би се узела у  обзир  правна чињеница да су кредити у КМ са девизном клаузулом исплаћени у КМ и да се враћају у КМ, као и да су депозити у КМ са девизном клаузулом уплаћени у КМ и да  не постоји обавеза банака да их исплати у девизама?

Кад се активи и пасиви са девизном клаузулом одузме статус девизне активе/пасиве према нашој процијени девизне обавезе су значајно већа од девизних потраживања (видјети графикон).

Ако се од КМ кредита са девизном клаузулом у износу од 10,2 милијарди КМ (стање са 31.3.2020.г.) одузме  процијењена вриједост депозита са девизном клаузулом (1,9 милијарди КМ, колико су износили у јануару 2019.г.), а пошто је са крајем марта 2020.г.  по методологији ММФ-а и ЕСА 2010 нето девизна позиција у равнотежи, добије се процјењена де јуре нето девизна позиција у износу од око – 8,3 милијарди КМ.

Нето отворена девизна позиција банкарског сектора Босне и Херцеговине

у првом  кварталу 2020.  (у милијардама КМ)

Извор: АБРС, ФБА, ЦББиХ и процјена аутора.

Добијена вриједност је једнака износу  од  -4,2 милијардe ЕУР.

Нето девизна позиција бх банака је де јуре отворена и кратка, тј негативна (девизне обавезе су веће од девизних потраживања).  

Тако изгледа девизни подбиланс нашег банкарског сектора ако се вреднује по валути која је  уговорена у уговору о кредиту и у уговору о  депозиту,  без обзира на увођење девизне клаузуле у  ове уговоре. 

Ако се прихвати постојање ове врсте неравнотеже, која је на нивоу од  око четвртине бруто домаћег производа Босне и Херцеговине, наш банкарски сектор захтјева хитну дееуризацију тј. чишћење банкарских пасива од обавеза у еврима према домаћим депонентима и штедишама и њихово претварање у КМ, те мотивисање банака да не употребљавају девизну клаузулу.   

Стратегију дееуризације банкарског сектора имају Србија, Македонија, Албанија, а постоји крајња економска потреба да и Босна и Херцеговина добије ову стратегију.

У Србији  се ова стратегија зове “Стратегија динаризације”, јер је динар српска валута, а циљ је афирмисати динар  у односу на евро.

Стратегија представља начин и средства за остварење неког циља, а главни циљ дееуризације је смањење девизног дебаланса у бх банкарском сектору који је де јуре 4,2 милијарди ЕУР, у корист девизних обавеза.

Стратегија би можда требала укључити и макро и микро аспект дееуризацији, законодавну, извршну и судску власт, поред банакарког  система и привреду, агенције за банкарство, те министарства финансија. 

Ако ипак доносиоци економских одлука сматрају да методологија ММФ-а и ЕСА 2010 даје праву информацију о нето отвореној девизној позицији  босанскохерцеговачког банкарског сектора и ако доносиоцима економских одлука није занимљива чињенице да је прије десетак година ММФ тврдио да су КМ кредити са девизном клаузулом,  кредити у КМ,  а не девизни кредити, онда Босни и Херцеговини не треба стратегију дееуризације, за коју се у неким другим земљама, узред будиречено, залаже управо ММФ.  

мр Небојша  Балабан, дипломирани економиста 

Илија Ђакић,  дипломирани правник 

*Изнесени ставови, идеје, закључци, препоруке, анализе и мишљења припадају аутору и не представљају на било који начин ставове, идеје, закључке, препоруке, анализе и мишљења установе у којој аутор ради. Анализе финансијског/банкарског тржишта и/или појединачних хартија од вриједности (акција, трезорских записа, обвезница) нису приједлог за куповину или продају хартија од вриједности. Анализе ове врсте су лични ставови аутора, а не било каква врста инвестиционог савјета.